ROGOS begeleidt en ondersteunt van directie tot werkvloer.

Advies / consultancy

Procesoptimalisatie

Veel bedrijven kampen met inrichting van hun bedrijfsprocessen. ROGOS begeleidt en ondersteunt van directie tot werkvloer. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van methodieken uit Lean Manufacturing en Quick Response Manufacturing (QRM) waarbij wordt gestreefd naar reduceren van doorlooptijden.

Tijdens trajecten wordt aandacht besteed aan vier pijlers:

  1. Procesoptimalisatie
  2. Organisatie inrichting
  3. Technologie
  4. Communicatie en Samenwerking.

Plan een kennismakingsgesprek

ROGOS, ondersteuning bij ontwikkeling van organisaties, teams en individuele medewerkers.

Plan een kennismakingsgesprek

ROGOS, ondersteuning bij ontwikkeling van organisaties, teams en individuele medewerkers.

Methodiek

Hoewel uitdagingen en (dus) uitkomsten per situatie verschillen worden een aantal vaste stappen doorlopen om te komen tot het beste resultaat.

Informeren van betrokkenen

In een gezamenlijke “aftrap” presenteert de leiding in samenwerking met ROGOS de aanleiding en doelen van het traject

Individuele gesprekken

Vervolgens worden individuele gesprekken gevoerd met alle medewerkers om evt. individuele pijn- of positieve punten die ervaren worden goed in beeld te krijgen.

Proces in kaart

Met (een deel van de) betrokkenen wordt het werkproces in kaart gebracht. Hierin wordt direct aandacht besteed aan doorlooptijden

In kaart brengen van verstoringen

Verstoringen worden geïnventariseerd en prioriteiten worden bepaald

Verdiepende scans

Waar nodig wordt met behulp van diverse methodieken verdiepende scans uitgevoerd

Plan van Aanpak

Met de verzamelde data wordt een concept plan opgesteld ter bespreking. Zo komen we tot een gezamenlijk gedragen beeld en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit plan van aanpak is iedere keer weer uniek.

Uitvoering Plan van Aanpak

Na goedkeuring door directie, gaan we over tot actie; uitvoering van het plan van aanpak.

Evaluatie en onderhoud

ROGOS evalueert tussentijds en achteraf met directie over behaalde resultaten. Als externe partij is ROGOS prima in staat om de organisatie “scherp” te houden, zodat vooraf besproken resultaten niet in gevaar komen

Als ondersteuning bij ontwikkeltrajecten worden gereedschapstrainingen en individuele coaching ingezet.

Strategiesessies

ROGOS ondersteunt en organiseert strategie trajecten waarin directie en of managementteams worden ondersteunt bij het bepalen van marktpositionering en formuleren van lange termijndoelen. In praktische workshops wordt stap voor stap het strategievormingsproces doorlopen.

Hoewel uitdagingen en (dus) uitkomsten per situatie verschillen worden een aantal vaste onderdelen doorlopen om te komen tot het beste resultaat.

Deelname aan Inspiratiesessies

Doel is verzamelen van inzichten in trends, specifieke informatie en inzichten soms aangevuld met interviews bij stakeholders

Uitvoeren van een SWOT analyse en in kaart brengen van de waardeketen

Hiermee komt het Managementteam tot een gezamenlijk beeld

Uitwerken van verschillende strategische scenario’s

Om de juiste keuzes te maken zal onderzocht worden wat consequenties van bepaalde keuzes zullen zijn

Maken van keuzes en uitwerken in een strategisch plan

Maken van keuzes en vastleggen van conclusies in een document. Dit document vormt de onderlegger voor toekomstige keuzes en beslissingen

Uitwerken naar operationele plannen en communicatie naar de organisatie

In concrete plannen worden acties bepaald en toegewezen. In dit stadium worden ook medewerkers geïnformeerd

Onze partners